preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Raspored zvona

 

 

Foto-album škole

 
Natječaji

Učitelj/ica biologije i kemije

OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO

Trnsko 25, Zagreb

 

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-172-01-20-1

Zagreb, 5. veljače 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Trnsko ravnatelj Osnovne škole Trnsko, Trnsko 25, Zagreb objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj/ica biologije i kemije, Zagreb

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19) i uvjeti prema članku 18. i 19. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19.):

 

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na procjenu prema odredbama Pravilnika. Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Procjena može biti u obliku pisane provjere ili usmeno putem intervjua, a može biti i kombinacija oba načina.

Odluka o načinu procjene kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata.

Vrijeme, mjesto i način održavanje procjene objaviti će se na web stranici Škole http://os-trnsko-zg.skole.hr/natjecaji .  Kandidati se neće posebno pozivati.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za procjenu objavljeni su istovremeno s objavom javnog natječaja na web stranici Škole http://os-trnsko-zg.skole.hr/natjecaji.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu „Osnovna škola Trnsko, Trnsko 25, 10020 Zagreb”  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem web-stranice škole http://os-trnsko-zg.skole.hr/natjecaji najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, kandidati će biti obaviješteni prema članku 17. stavku 4. Pravilnika.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Matošević  datum: 5. 2. 2020. 20:22

Učitelj/ica tehničke kulture

OSNOVNA ŠKOLA TRNSKO

Trnsko 25, Zagreb

 

KLASA: 112-07/20-01/01

URBROJ: 251-172-01-20-1

Zagreb, 28. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Trnsko ravnatelj Osnovne škole Trnsko, Trnsko 25, Zagreb objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. Učitelj/ica tehničke kulture, Zagreb

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19) i uvjeti prema članku 22. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19.):

 

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na procjenu prema odredbama Pravilnika. Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Procjena može biti u obliku pisane provjere ili usmeno putem intervjua, a može biti i kombinacija oba načina.

Odluka o načinu procjene kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata.

Vrijeme, mjesto i način održavanje procjene objaviti će se na web stranici Škole http://os-trnsko-zg.skole.hr/natjecaji .  Kandidati se neće posebno pozivati.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za procjenu objavljeni su istovremeno s objavom javnog natječaja na web stranici Škole http://os-trnsko-zg.skole.hr/natjecaji.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu „Osnovna škola Trnsko, Trnsko 25, 10020 Zagreb”  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem web-stranice škole http://os-trnsko-zg.skole.hr/natjecaji najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, kandidati će biti obaviješteni prema članku 17. stavku 4. Pravilnika.

  :: opširnije :: 


objavio: Ivana Matošević  datum: 28. 1. 2020. 15:50
» Arhiva naših vijesti    
 

preskoči na navigaciju